Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap van leerkrachten en ouders is wettelijk geregeld. De MR kan over alle beleidsterreinen van de school met de bestuursvertegen-woordiger van gedachten wisselen en een standpunt innemen. De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De MR bestaat uit zes leden, waarvan de helft uit ouders en de helft uit personeelsleden van de school. Tevens is er een Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raad (GMR) actief waarin leden van de MR participeren.

Oudergeleding:
Josine van Dorst - voorzitter
Rutger Ter Borg
Stefan van Meurs

Teamgeleding:
Claartje Le Noble
Joke ten Hengel
Paul de Heer

Vergaderingen:

Agenda 13-06-2022
Notulen 11-04-2022
Agenda 11-04-2022
Notulen 21-02-2022
Agenda 21-02-2022
Notulen 09-12-2021
Agenda 09-12-2021
Notulen 25-10-2021