Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap van leerkrachten en ouders is wettelijk geregeld. De MR kan over alle beleidsterreinen van de school met de bestuursvertegen-woordiger van gedachten wisselen en een standpunt innemen. De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De MR bestaat uit zes leden, waarvan de helft uit ouders en de helft uit personeelsleden van de school. Tevens is er een Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raad (GMR) actief waarin leden van de MR participeren.

Oudergeleding:
Josine van Dorst - voorzitter
Rutger Ter Borg
Stefan van Meurs

Teamgeleding:
Caroline Ruijgrok
Claartje Le Noble
Joke ten Hengel