Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap van leerkrachten en ouders is wettelijk geregeld. De MR kan over alle beleidsterreinen van de school met de bestuursvertegenwoordiger van gedachten wisselen en een standpunt innemen. De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De MR bestaat uit zes leden, waarvan de helft uit ouders en de helft uit personeelsleden van de school. Tevens is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) actief waarin leden van de MR participeren.Oudergeleding:
Stefan van Meurs - voorzitter
Alexander Edgar
Anna van der Linde (niet op de foto)

Teamgeleding:
Joke ten Hengel
Paul de Heer
Kirsten van Haver (niet op de foto)

Documenten:
Huishoudelijk Reglement MR
Medezeggenschapsreglement
Medezeggenschapsstatuut

Vergaderingen:

Notulen 05-06-2023
Agenda 05-06-2023
Notulen 20-04-2023
Agenda 20-04-2023
Notulen 09-02-2023
Agenda 09-02-2023
Notulen 15-12-2022
Agenda 15-12-2022
Notulen 03-10-2022
Agenda 03-10-2022